Omer Berisha (arkiv)

përkthimet jo doemos korrespondojnë me bindjet e mia