Njerëzit e farzit:               “janë në anën e djathtë”

Njerëzit e shquar:            “janë të afruar”

 

Njerëzit e farzit:               “janë shumë prej muslimanëve”

Njerëzit e shquar:            “janë pak prej bamirësve”

 

Njerëzit e farzit:               agjërojnë Ramazanin dhe pjesën tjetër të vitit hanë.

Njerëzit e shquar:            agjërojnë edhe ditët e bardha, të hënën e të enjten, Arafatin, Ashuranë.

 

Njerëzit e farzit:               i falin të gjitha namazet e detyrueshme pa mangësi.

Njerëzit e shquar:            “trupat u ngrihen nga shtretërit për ta lutur Zotin me frikë dhe shpresë”.

 

Njerëzit e farzit:               “kur zemërohen, falin”

Njerëzit e shquar:            “kur zemërohen, bëjnë mirë”

 

Njerëzit e farzit:               të mirën e kthejnë me të mirë dhe të keqen me të keqe.

Njerëzit e shquar:            të mirën e kthejnë me më të mirë dhe të keqen me të mirë.

 

Njerëzit e farzit:               e japin zeqatën.

Njerëzit e shquar:            “e shpenzojnë pasurinë e tyre natë e ditë, fshehtas dhe haptas”.

 

Njerëzit e farzit:               “e duan për vëllain atë që duan për vetveten”.

Njerëzit e shquar:            “u japin të tjerëve përparësi edhe nëse vetveten e lënë keq”.

 

Njerëzit e farzit:               ndoshta japin lëmoshë dhe ua zgjasin dorën e ndihmës nevojtarëve.

Njerëzit e shquar:            bëjnë gara për të mira dhe u kryejnë punë nevojtarëve.

 

Njerëzit e farzit:               nxitojnë t’i shërbejnë vetes, pastaj Fesë, pastaj popullit.

Njerëzit e shquar:            sakrifikojnë veten për hir të Fesë, vatanit dhe popullit.

 

Njerëzit e farzit:               ndalojnë te kufijtë e Zotit.

Njerëzit e shquar:            i ruajnë kufijtë e Zotit.

 

Njerëzit e farzit:               shpresojnë te ajeti: “Kush lirohet nga Zjarri dhe futet në xhenet, ai ka shpëtuar”.

Njerëzit e shquar:            garojnë sipas ajetit: “atyre u takojnë pozitat më të larta”.

#përkthim