përkthimet jo doemos korrespondojnë me bindjet e mia

Autor: Omer Berisha