përkthimet jo doemos korrespondojnë me bindjet e mia

Kategorie: Trashëgimia & dhuratat

THESARI I HARRUAR

Vakëfi – dispozita dhe vlera Nga: Sulejman b. Xhasir b. Abdulkerim el-Xhasir Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve…