Omer Berisha

O Allah, më udhëzo dhe më bëj të saktë!

Category: Trashëgimia & dhuratat

THESARI I HARRUAR

Vakëfi – dispozita dhe vlera Nga: Sulejman b. Xhasir b. Abdulkerim el-Xhasir Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve…

© 2022 Omer Berisha. Theme by Anders Norén.